Photo Allan Samson

Allan Samson

Luật sư nhập cư tại California.

Ông Samson là cựu Giáo Sư Khoa Học Chính Trị tại Đại học Boston, và cựu giảng viên Khoa Học Chính Trị và Luật tại Đại học California tại Berkeley.

Ông tốt nghiệp Đại học Illinois, Đại học San Francisco và Đại học California tại Berkeley.

Ông Samson là Chủ Tịch Hội Đồng Quản trị tại Đại học Lincoln, California và là thành viên của Hiệp Hội Luật Sư tiểu bang California, Hiệp Hội Luật Sư San Francisco và Hiệp Hội Luật Sư Di trú Hoa Kỳ.